Staff della Sinagoga di Mondolfo

 • Rabbino – Rabbino Dott. Jeff (Ari) Montanari
 • Presidente – Rabbino Fishel Todd
 • Segretario – Rabbino Mordechai Eyal
 • Kasherut – Rabbino Aaron Lankry
 • Assistente Esecutivo – Chaplain DOV Cohen
 • Assistente Esecutivo –  Rabbino Shlomo Rizel
 • Assistente Esecutivo – Rabbino Nissim Makor
 • Kasherut Inventario – Vincenzo Montanari
 • Ricerca e Archeologia – Sergio Montanari, Stefano Tombesi, Mario Caravella, Roberto Bernacchia, Dolores Belacchi
 • Mantenimento Sito – Jeffrey Montanari Jr.
 • Organizzazione e Sanitaria – Vincenzo Montanari
 • Direttore Commerciale – Silvana Montanari
 • B&B Manager – Emily Montanari

Rabbino Eyal, Todd, Montanari & Rizel